Algemene Voorwaarden  Vragen? Bel 073-5223424 voor informatie en advies

Winkelwagen

Algemene Voorwaarden


Algemene Voorwaarden van Vital Direct gevestigd te ’s-Hertogenbosch

Artikel 1: Toepasselijkheid.
1. Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop van zaken en/of verrichten van diensten, alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten en op alle andere verbintenissen met ons, zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door ons.
3. Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met ons een verbintenis is aangegaan, dan wel van ons een aanbod daartoe heeft ontvangen, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n)
     en rechtsverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.

Artikel 2. 
1. Alle door ons aan wederpartij  gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een aanbieding die een termijn bevat kan door ons desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de opdracht, mits binnen vijf dagen.
2. De in onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en ander reclamemateriaal vermelde hoeveelheden, gewichten, kwaliteit, prijzen e.d. zijn niet bindend en wij behouden ons de gebruikelijke spelingen voor. De auteursrechten op door ons verstrekte documentatie zomede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd, komen uitsluitend aan ons toe. Zonder onze toestemming mogen geen publicaties of hun inhoud noch geheel noch gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, ter beschikking van derden worden gesteld.

Artikel 3: Overeenkomsten.
1. Overeenkomsten met ons komen tot stand indien door ons gedane aanbiedingen door wederpartij schriftelijk worden geaccepteerd, dan wel doordat wij met  de uitvoering daarvan een begin hebben gemaakt. Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte  of opdrachtbevestiging  is gemaakt, wordt de factuur  of afleveringsbon  tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. indien wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling c.q. aanvragen daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, danwel indien aan ons is gebleken dat wederpartij  onvoldoende krediet waardig is, zulks te onzer beoordeling, hebben wij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke  tussenkomst te ontbinden, danwel als ontbonden te beschouwen,  zonder tot enige schadevergoeding  gehouden te zijn  en onverminderd ons recht  de doorons gelden schade van wederpartij te vorderen. Alsdan zijn wij gerechtigd de geleverde zaken  onmiddellijk bij wederpartij  terug te doen halen, waarbij wederpartij reeds nu onherroepelijk aan ons machtiging verleent de ruimten  waar de zaken zich bevinden te betreden teneinde ons in het bezit te stellen van de zaken.

Artikel 4: Prijzen.
1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro's en exclusief B.T.W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd op het moment  tot totstandkoming van de overeenkomst en exclusief kosten van verpakking en verzending.
2. Betalingen dienen inclusief B.T.W. te geschieden.

Artikel 5: Levering, vervoer en risico.
     De wijze van vervoer en verpakking wordt door ons als goed koopman bepaald.
     De zaken reizen voor rekening en risico van wederpartij.

Artikel 6: Levertijden.
1. Een opgegeven levertijd is altijd indicatief.
2. Slechts indien een levertijd uitdrukkelijk schriftelijk als bindend is overeengekomen, is wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien wij niet binnen die termijn de bestelde zaken geleverd hebben, doch niet dan nadat ons bij aangetekend schrijven nog een termijn van 8 dagen gegund is om alsnog aan onze leveringsverplichting te voldoen, alles onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden.
3. Een levertijd vangt aan op het moment waarop conform artikel 3 van deze algemene voorwaarden de overeenkomst tot stand gekomen is.
4. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke gedeelten wij afzonderlijk  kunnen factureren; wederpartij is verplicht alle deelleveranties te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden.

Artikel 7: Reclames.
1. Eventuele reclames dienen ons binnen 5 dagen na ontvangst door wederpartij schriftelijk          te hebben bereikt, zulks op straffe van verval van het reclamerecht.
2. Reclame is niet mogelijk indien:
· de geleverde producten een of meer afwijkingen vertonen, die vallen binnen een redelijke productietolerantie;
· de producten voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd dan wel naar ons oordeel op onoordeelkundige wijze zijn behandeld, opgeslagen of vervoerd;
· de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld  met onze uitdrukkelijke instructies en aanwijzingen;
· wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens ons (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.
3. In geval wederpartij met inachtneming van het in dit artikel bepaalde reclameert en zijn reclame door ons gegrond wordt bevonden, zullen wij te onzer keuze, de desbetreffende producten vervangen (waarna de vervangen producten ons eigendom worden ) of een prijsreductie verlenen. De door de wederpartij hieraan te ontlenen  rechten zijn niet vatbaar voor overdracht, noch voor overgang van rechtswege.
4. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 8: Overmacht.
1. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd om zonder  rechterlijk tussenkomst, te onzer keuze hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat wij deswege gehouden zijn enige schade aan wederpartij te voldoen. Wederpartij is niet gerechtigd om ontbinding van de overeenkomst te vorderen, c.q. de aan ons verleende opdracht in te trekken.
2. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid  waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van ons gevergd kan worden. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift,  oorlog, oorlogsgevaar, brand of andere vernietigingen in ons bedrijf, geheel of gedeeltelijk staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en/of gereedschappen of andere storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van toeleveranciers.
3. Indien wij gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan ten tijde van het intreden van de overmacht, zijn wij gerechtigd de geleverde zaken c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren en is wederpartij gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 9: Betaling.
1. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling netto contant  bij aflevering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. Kosten inzake retourzending c.q. non-acceptatie van kwitanties , wissels en/of cheques, zijn voor rekening van wederpartij. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadatum wordt geacht de betaaldatum te zijn. Wederpartij is niet gerechtigd tot korting of compensatie, hoe ook genaamd, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2. Indien betaling niet binnen de in lid 1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden , is wederpartij van rechtswege in verzuim en is zonder nadere ingebrekestelling vanaf  de factuurdatum een rente per maand of gedeelte daarvan verschuldigd  van 2% boven het op dat moment geldende promessedisconto, over het nog openstaande factuurbedrag.
3. Alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten gevolge van de niet of te late betaling door wederpartij, komen voor rekening van wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de in het                                                    
     vorige lid genoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum     
     van € 350,00 exclusief B.T.W..
4.  Wij zijn altijd gerechtigd van wederpartij meer zekerheid te verlangen voor de nakoming 
van  haar verplichtingen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren.           Weigering van wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht om de overeenkomst  als ontbonden te beschouwen, onverminderd onze rechten op vergoeding  van onkosten , bedrijfsschade en winstderving.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud en eigendomsovergang. 
1. Alle door ons aan wederpartij te leveren en geleverde zaken blijven ons eigendom totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens ons terzake de betreffende , de vorige en volgende gelijksoortige leveranties, terzake door ons verrichte of te verrichten bijkomende werkzaamheden, alsmede terzake de vorderingen van ons jegens wederpartij wegens tekortschieten door wederpartij in de nakoming van zijn verbintenissen jegens ons, heeft voldaan.
2. In geval van be-, verwerking of vermenging van het geleverde door of bij wederpartij, verkrijgen wij het mede-eigendomsrecht in het (de)   nieuw ontstane goed(eren) en de hoofdzaak tot de waarde van het door ons geleverde en/of met de geleverde samengestelde zaken c.q. oorspronkelijke zaken.
3. De zaken kunnen door wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsvoering  worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken  tot zekerheid voor een vordering van derde.

Artikel 11: Aansprakelijkheid.
1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke voor ons het beoogde of zekere gevolg is van ons handelen of nalaten. Onder het begrip " ons " in de vorige zin moeten mede verstaan worden onze ondergeschikten en de door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Voor schade waarvoor wij jegens wederpartij aansprakelijk zijn , is onze aansprakelijkheid beperkt tot het door ons met betrekking tot de zich voordoende schade verzekerde bedrag.
2. Wederpartij vrijwaart ons en/of onze ondergeschikten en/of door ons bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, voor alle aanspraken van derden uit  hoofde van door dezen geleden schade als bedoeld in het vorige lid van dit artikel.

Artikel 12: Toepasselijk recht. 
     Op alle door ons gedane aanbiedingen, alle met ons gesloten overeenkomsten en andere 
     met ons aangedane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het 
     Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van de Eenvormige Wet inzake de 
     Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken (Wet van 15 december 1971, 
     S780) alsmede met uitsluiting van het Weens koopverdrag.

Artikel 13: Geschillen.
     Alle geschillen, waaronder inbegrepen die welke slechts door en van partijen als zodanig      
     beschouwd worden, voortvloeiende uit  of verband houdende met een aanbieding of 
     verbintenis waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of betreffende  de voorwaarden 
     zelf en haar uitleg  of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen, voorzover 
     de wettelijke bepalingen  zulks toelaten, worden beslist door de absoluut bevoegde rechter 
     te ’s-Hertogenbosch.

’s-Hertogenbosch,  1 augustus 1998